هزینه شستشوی نمای ساختمان ، بدون داربست ، نماشویی

هزینه شستشوی نمای ساختمان ، بدون داربست ، نماشویی

هزینه شستشوی نمای ساختمان ، بدون داربست ، نماشویی هزینه شستشوی نمای ساختمان  را میتوان تاثیر پذیر از چند عامل دانست به بیان کلی تر هرچه  میزان آسیب دیدگی سطح نمای ساختمان بیشتر باشد هزینه شستشوی نمای ساختمان نیز بیشتر خواهد شد . عوامل مهم بر قیمت  عبارت هستند از : متراژ» متراژ یک پروژه با افزایش آن قیمت واحد کمتر شده ولی بر هزینه کلی افزوده می شود هر چه میزان متراژ پروژه بیشتر باشد بر قیمت واحد یا همان متربع مربع کاسته و بر کل هزینه تمام شده افزوده خواهد شد. میزان آسیب دیدگی سطح نما که با حضور مشاورین  و تیم اجرائی  بر آورد هزینه خواهد شد منظور از میزان آلودگی و آسیب دیدگی  به شکستی افتادگی لقی  و فاصله گیری  گفته می شود و برای برطرف کردن این موارد تیم اجرائی نماشویی زمان و مدت بیشتری را صرف خواهند کرد. میزان کثیفی  وآلودگی بر سطح نما: میزان کثیفی و جرم و زنگ آب بر روی سطح نمای ساختمان هر چه بیشتر باشد هزینه شستشو نیز بیشتر خواهد...
خواندن ادامه